Algemene Voorwaarden (Download in PDF/DOC-vorm)

Ondernemingsgegevens

GeekSIS VOF met maatschappelijke zetel te 3665 As, Bosstraat 12, België. Ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0713.859.523 (RPR Antwerpen, afdeling Tongeren) met als BTW nummer BE 0713.859.523, telefoon nummer +32 471/70 32 16 en +32 497/28 51 15 en e-mailadres info@geeksis.be.

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van GeekSIS, een VOF met maatschappelijke zetel te 3665 As, Bosstraat 12. BTW BE 0713.859.523, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, (hierna “GeekSIS VOF”) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van GeekSIS VOF moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door GeekSIS VOF aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het product.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod bindt GeekSIS VOF niet. GeekSIS VOF is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. GeekSIS VOF is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. Aanbod, prijs, maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze of wanneer hij twijfelt over de verstrekte informatie verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met GeekSIS VOF op het e-mailadres info@geeksis.be

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door GeekSIS VOF. GeekSIS VOF kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

In onze webwinkel kun je artikelen in je winkelmand doen met de knop ‘In winkelmand’ zonder enige aankoopverplichting. Je kunt de inhoud van je winkelmand vervolgens bekijken en op ieder moment artikelen verwijderen. Met de knop ‘Afrekenen’ kun je het bestelproces starten. Je kunt als gast bestellen of een GeekSIS-account aanmaken.

Als je als gast bestelt, vragen we je om de gegevens die nodig zijn om je bestelling te kunnen verwerken. Je kunt je gegevens ook verstrekken door in te loggen met je PayPal-account.

Als alternatief kun je ook een klantenaccount aanmaken of inloggen als geregistreerde gebruiker.

Vervolgens dien je een betaalmethode te kiezen. Op de pagina ‘Bestelling plaatsen’ kun je je bestelgegevens nog eens controleren. Je kunt op ieder moment een stap teruggaan en je gegevens aanpassen of het bestelproces afbreken door onze website te verlaten of je browser af te sluiten. Je verplicht je pas tot aankoop op het moment dat je op de knop ‘Bestelling plaatsen met betalingsverplichting’ klikt. Onmiddellijk na het plaatsen van je bestelling, sturen we je hiervan een bevestiging per e-mail met de koopovereenkomst.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

 • via Mastercard
 • via Maestro
 • via Paypal
 • via Visa
 • via Bancontact
 • via overschrijving op rekeningnummer BE06 0689 3230 5322

GeekSIS VOF is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in de Benelux, Duitsland en Frankrijk.
De levering gebeurt door Bpost, PostNL of DHL. Leveringskosten worden weergegeven bij de online bestelling. De leveringstermijn gaat pas in nadat de betaling volledig is ontvangen.

De levering van artikelen zal zo spoedig mogelijk geschieden en in principe uiterlijk op het verwachte tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, bijvoorbeeld ingeval van pre-order, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Klant en kunnen aanleidng geven tot extra kosten.

De in de webwinkel vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Klant, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. GeekSIS VOF heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan GeekSIS VOF.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door GeekSIS VOF was geboden.

Indien gekozen wordt voor afhaling op de maatschappelijke zetel van GeekSIS VOF:
Het tijdstip waarop de artikelen kunnen worden afgehaald zal verduidelijkt worden in de individuele orderbevestiging.
Het artikel blijft gedurende dertig (30) dagen beschikbaar voor afhaling. Indien het artikel niet wordt afgehaald na dertig (30) dagen zal de overeenkomst van rechtswege ontbonden zijn en de betaalde koopprijs zal ingehouden worden door GeekSIS VOF bij wijze van forfaitaire schadevergoeding voor de verbreking van de overeenkomst.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant (inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen.), de exclusieve eigendom van GeekSIS VOF. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de artikelen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Klant.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van GeekSIS VOF te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

GeekSIS VOF behoudt zich een retentierecht voor in geval van een onbetaald gebleven factuur.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij GeekSIS VOF.

Indien het herroepingsrecht van toepassing is:

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant de Verkoper (GeekSIS VOF, 3665 AS, Bosstraat 12, info@geeksis.be) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping (PDF / DOC), maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan GeekSIS VOF heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan GeekSIS VOF, 3665 AS, Bosstraat 12. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt GeekSIS VOF zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal GeekSIS VOF alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat GeekSIS VOF op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan GeekSIS VOF wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door GeekSIS VOF geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

GeekSIS VOF betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met GeekSIS VOF op het e-mailadres info@geeksis.be en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan GeekSIS VOF.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant GeekSIS VOF zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klachten

Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, bij GeekSIS VOF op het e-mailadres info@geeksis.be toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, onmiddellijk en (b) in geval van verborgen gebreken, binnen de twee (2) maand na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de artikelen door de Klant dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.

Artikel 10: Overmacht

In geval van overmacht is GeekSIS VOF niet gehouden om haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan GeekSIS VOF haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht ofwel de overeenkomst definitief ontbinden zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en de controle van GeekSIS VOF die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder wordt onder meer begrepen: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website van GeekSIS (en/of haar partners voor de verzending en/of betaling van de producten), niet of niet- tijdige levering van toeleveranciers, …

Artikel 11: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover GeekSIS VOF beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt GeekSIS VOF zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 12: Privacy

GeekSIS VOF respecteert de privacy van alle gebruikers van de Website en draagt zorg voor het vertrouwelijk karakter van de informatie verstrekt door de Klant. GeekSIS VOF voegt zich dan ook naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2016 (EU) 2016/679 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

Door de Website te consulteren of te bestellen op de Website, staat u uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik, conform dit artikel, van uw persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan GeekSIS VOF, 3665 AS, Bosstraat 12, info@geeksis.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien u zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. U heeft ten allen tijde het recht om uw kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Hiertoe kan u zich steeds richten tot GeekSIS VOF, 3665 As, Bosstraat 12, info@geeksis.be. GeekSIS VOF, met maatschappelijke zetel te 3665 As, Bosstraat 12, België en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0713.859.523 is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.

GeekSIS VOF behandelt uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, GeekSIS VOF heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

GeekSIS VOF behoudt zich het recht voor om online (anonieme) bezoekersstatistieken bij te houden om te kunnen bekijken welke pagina’s van de Website in welke mate bezocht worden.
Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@geeksis.be .

Artikel 13: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de website kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Er wordt enkel gebruik gemaakt van ‘First party cookies’. Dit zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 14: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door GeekSIS VOF om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 15: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt.

Artikel 16: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

GeekSIS VOF heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via https://www.unizo.be/uw-webshop-juridisch-waterdicht-dankzij-het-unizo-e-commercelabel.

Artikel 17: Copyright

De complete inhoud van de website zoals tekst, grafische voorstellingen, logo’s, pictogramknoppen en afbeeldingen, zijn eigendom van GeekSIS VOF of hun respectievelijke ontwerpers en zijn beschermd door de internationale wetten op het copyright. Ze mogen op geen enkele wijze geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, verdeeld, voorgesteld, veranderd, opgeslagen voor herhaaldelijk gebruik, opgenomen in andere websites, enz. zonder de schriftelijke toestemming van GeekSIS VOF.

Artikel 18: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

GeekSIS VOF heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Dit reglement is beschikbaar op https://www.unizo.be/uw-webshop-juridisch-waterdicht-dankzij-het-unizo-e-commercelabel waar u ook terecht kan om klachten of geschillen buitengerechtelijk te regelen via de klachtenprocedure van UNIZO.

Contacteer ons

We zijn er even niet maar u kunt ons een bericht achterlaten en dan komen we zo snel mogelijk bij u terug.

Not readable? Change text. captcha txt
0